חדשות מתחום התעבורה

התקנות שפורסמו ב-11.12.17 יכנסו לתוקפן ב-10.01.18. אל תקנה 84 א’ – טבלת כלי הרכב המורשים להסיע בשכר – נוסף “רכב נוסעים פרטי, בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84 ב'”.
תקנה 84 ב’ (חדשה) מפרטת מהן הסעות שיתופיות:
“יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה:
1) סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או יינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה;
2) המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום;
3) לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו;
4) מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע;
5) הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, ‘תיאום מראש’ – לרבות באמצעות יישום מחשב.”

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]