חדשות מתחום התעבורה

תקנות התעבורה העוסקות בהפעלת מצלמות בידי רשות מקומית, מסייגות את התיעוד האפשרי על ידי הוספת סייגים כגון זה: ” השטח שעתיד להיות מצולם אינו כולל מקומות אשר תיעודם לפי תקנות אלה עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או צנעת אישותו, ואולם רשאי האחראי לאשר הצבת מצלמה במיקום מסוים אף אם השטח כולל מקומות כאמור, אם סבר כי הדבר הכרחי לשם תיעוד ביצוע עבירה באותו חלק של נתיב התחבורה הציבורית, וינקוט ככל האפשר אמצעים לצמצום הפגיעה”.

[חזרה לכל חדשות מתחום התעבורה...]