עורך דין תעבורה אברהם ג'אן
עורך דין תעבורה אברהם ג'אן
תוכן עניינים

סגירת תיק פלילי

הוגש כנגדך כתב אישום? סבור שלא היה מקום להגישו?
איך, מתי ולמי פונים בבקשה לביטול כתב אישום?

 • גם לאחר שהוגש כנגדך כתב אישום, ייתכן ויש בחומר החקירה ו/או בנסיבותיך האישיות, מקום לפנות בבקשה מנומקת לתביעה – בבקשה לביטול / חזרה מכתב האישום שהוגש.
 • ככלל, חשוב לפנות בבקשה לביטול כתב אישום בטרם הליך ההקראה. דהיינו בטרם תתבקש להשיב בפני בית המשפט לאישומים המיוחסים כנגדך בכתב האישום וזאת על מנת שלא תצטרך לעבור את כל הכרוך בעמידה בפני בית המשפט אם כל המשתמע מכך. וכן, על מנת שלא יהיה בתשובתך לאישום בבית המשפט משום "סינדול" התביעה להיעתר לבקשה לביטול.

סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי, מסדיר את סמכות התובע במשפט לחזור מכתב האישום, וזו לשון סעיף החוק:

 1. חזרה מאישום

תובע רשאי, בכל עת שלאחר תחילת המשפט, לחזור בו מאישום שבכתב האישום, נגד נאשם אחד או יותר; אולם לא יעשה כן אם הודה הנאשם, בין בכתב על-פי סעיף 123 ובין בתשובתו לאישום, בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו באותו אישום; לא היה בעובדות שהודה בהן כדי הרשעתו, רשאי התובע לחזור בו מן האישום ברשות בית המשפט.

סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע מהי המשמעות של חזרה מכתב אישום, אם זו התבקשה לפני ביצוע ההקראה או לאחריה, וזו לשון סעיף החוק:

 1. תוצאות חזרה מאישום (תיקון: תשנ"ה)
  (א) חזר בו תובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום; חזר בו לאחר מכן, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו אישום.
  (ב) בהסכמת התובע והנאשם רשאי בית המשפט לבטל אישום, בכל עת עד להכרעת הדין, ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם.

יודגש כי, בקשה המוגשת שלא על ידי עורך דין פלילי, יש בה משום נטילת סיכון מיותר. שכן, רק עו"ד פלילי הבקיא ברזי המשפט הפלילי, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובהתנהלות התביעה, יש בכוחו להעלות את הסיכויים בקבלת הבקשה לביטול, תוך שימת דגש על הנקודות הרלוונטית – בהתאם לתיק שבפניו.

להלן מס' דוגמאות לתיקים פליליים בעבירות שונות, בהם עו"ד אברהם ג'אן הצליח להביא לביטולו של כתב האישום:

ביטול כתב אישום בעבירות הסעה והעסקת שב"ח (שוהה בלתי חוקי):

 1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום פלילי בבית המשפט השלום באשדוד בעבירות הסעה והעסקת שב"ח לפי סעיף 12(א) (ב) לחוק הכניסה לישראל וכן לפי סעיף 12 (ג) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952
 2. הנאשם באמצעות עורך דינו, עורך הדין אברהם ג'אן הגיש בתחילת ההליך בקשה לביטול כתב אישום בהתאם לסעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי.
 3. בתחילה המדינה באמצעות מדור תביעות אשדוד- סירבו לבטל את כתב האישום, בטענה כי אין ממש בטענות שהעלה הסניגור לקשיים ראיתיים – בתיק החקירה ו/או לחילופין נסיבות קיצוניות המצדיקות את ביטול כתב האישום בעילה של חוסר עניין לציבור.
 4. לאור הסירוב לביטול כתב האישום, הגיש הנאשם באמצעות עורך הדין אברהם ג'אן בקשה מנומקת לעיכוב ההליכים המשפטיים ליועץ המשפטי לממשלה.
 5. משחלף הזמן ומשהוגשה הבקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים, התביעה הסכימה לשקול בשנית את הבקשה לביטול כתב האישום.
 6. במהלך המו"מ בין התביעה לסניגור, הוברר לתביעה כי במקרה הקיצוני שבנדון יהיה קשה עד מאוד להוכיח כי הנאשם ידע או לחילופין על דרך של "עצימת עיניים", כי המדובר בפועלים ערבים שמקור מוצאם "מהשטחים" ועל כן יש צורך באישורי שהייה כחוק.

בסיכומו של דבר, לאור כל ממצאי החקירה שבתיק ושאר נסיבות אישיות של הנאשם, החליטה התביעה כמצופה בנסיבות קיצוניות אלו, על ביטול וחזרה מכתב אישום בטרם הקראה לפי סעיף 93 לחסד"פ.

תיק פלילי 1517/2008 ביהמ"ש השלום באשדוד, מיום 27.12.2009

ביטול כתב אישום בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף למעלה מששה חודשים:

 1. בית המשפט לתעבורה בתל אביב ביטל כתב אישום, לאחר שהמדינה הודיעה על חזרתה מכתב אישום שהוגש כנגד נהג שנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה בתוקף למעלה מ- 6 חודשים. (משנת 1989)
 2. המדינה/המאשימה, החליטה לקבל את טענותיו של הסניגור עו"ד אברהם ג'אן והודיעה על חזרה מכתב אישום בטרם הקראה לפי סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי, וסגרה את התיק בעילה של חוסר עניין לציבור.
 3. ככלל בעבירות נהיגה ללא רישיון, כשרישיון הנהיגה פקע למעלה מ- 6 חוד', התביעה עותרת לעונש מרתיע של פסילה בפועל + קנס + פסילה על תנאי, ולעיתים קרובות בתי המשפט נעתרים לענישה המוצעת.
 4. במקרה הנדון, מדובר בנהג בעל אזרחות כפולה אשר "מרכז חייו" בחו"ל, ייתרה מכך הנהג מחזיק בדרכון אירופאי ולמעשה בעל "אזרחות כפולה".
 5. לאחר שהוברר לתביעה כי המדובר באזרח ישר והגון, אשר מרכז חייו בחו"ל ולמעשה מגיע לביקורי עסקים בישראל, וזו לו העבירה הראשונה מהסוג דנן החליטה התביעה לחזור מכתב האישום.
 6. ככלל במקרים של נהג בעל אזרחות כפולה, אשר נוהג "לבקר" בארץ לעיתים מזדמנות ראוי לעיין בגיליון "כניסות ויציאות" מהארץ, שכן לכך ישנה חשיבות משפטית ממעלה ראשונה.

*ניתן ביום 20.01.201 בבית המשפט לתעבורה בתל אביב, תיק בימ"ש: ת 33402/09*

ביטול כתב אישום בעבירות מס הכנסה:

 1. בית המשפט השלום בנתניה ביטל ביום 20.01.2010, כתב אישום שהוגש כנגד נאשמת בעבירות של אי העברת ניכויים, לפי סעיף 219 לפקודת מס הכנסה.
 2. העבירות נשוא כתב האישום בוצעו לכאורה כ- 6 שנים עובר למועד הגשת כתב האישום.
 3. התביעה/המאשימה החליטה באומץ לב ראוי להודיע לבית המשפט על חזרתה מכתב האישום שכן, לאחר שכתב האישום הוגש הוברר למאשימה ע"י הסניגור עו"ד אברהם ג'אן ועוה"ד ד"ר ברק אריאל, כי ישנם פגמים מהותיים בהתנהלות המדינה עד לכדי פגיעה ממשית בהגנתה של הנאשמת.
 4. טענותיו של הסניגור שהועלו בפני המאשימה, לא זכו להגיע לפתחו של בית המשפט שכן, המדינה ראתה לנכון לקבל את טענותיו הממשיות של הסניגור ולחזור מכתב אישום בטרם הקראה, לפי סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי.
 5. ככלל טענות נאשמים "להגנה מן הצדק" לפי סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי נשמעות בבית המשפט במקרים רבים ומגוונים.
 6. דוקטרינת ההגנה מן הצדק הוכרה ע"י המשפט הישראלי לראשונה בע"פ 2810/94 יפת נ' מדינת ישראל (פ"ד נ(2),221) ומאז טענת ההגנה מן הצדק משמשת עילה לביטול כתבי אישום במגוון רחב של מקרים, בהם בית המשפט מצא כי התנהגות הרשות כלפי הנאשם לא היתה ראוייה במידה קיצונית ומקוממת עד כדי התעמרות.

ת.פ. 4034/08 בבית המשפט השלום בנתניה, מיום 20.01.2010

ביטול כתב אישום בעבירת גניבת כרטיס חיוב (אשראי):

 1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום באשמת גניבת כרטיס חיוב (אשראי), עבירה לפי סעיף 16 לחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו – 1986.
 2. הנאשם, באמצעות סניגורו עו"ד אברהם ג'אן, פנה אל מדור תביעות תל אביב בבקשה לחזרה מכתב אישום בטרם הקראה.
 3. טיעוניו של הסניגור אודות השתלשלות האירוע וכן עברו הנקי של הנאשם הועברו למאשימה אשר בחנה את הבקשה בכובד ראש, בשים לב לכל הטיעונים העובדתיים והאישיים, החליטה התביעה למחוק/לבטל את כתב האישום בטרם הקראה, לפי סעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי.

*מפאת דיסקרטיות המקרה – לא מובאים פרטים נוספים*

צרו איתי קשר
יש לכם שאלה?
avi@ja-law.co.il
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
03-6911334
כתובת
אליעזר קפלן 17, תל אביב יפו

רוצים לשמור על הרישיון?

לקבלת ייעוץ ללא תשלום,

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם